Ta strona wykorzystuje pliki cookies (niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika) m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika). Pozostawiając w ustawieniach przeglądarki włączoną obsługę plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu internetowego.
Wykorzystywane w celu tworzenia statystyk i analizy ruchu w serwisie internetowym.
Wykorzystywane w celu dotarcia z przekazem reklamowym do osób, które wcześniej odwiedziły serwis internetowy.

STATUT ZWIĄZKU

STATUT ZWIĄZKU GMIN ZWIĄZANYCH Z ŻYCIEM ŚW. MAKSYMILIANA MARII KOLBE

ROZDZIAŁ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.
Związek Gmin Związanych z Życiem Św. Maksymiliana Marii Kolbe, zwany dalej Związkiem, jest dobrowolnym stowarzyszeniem gmin: Gminy Teresin, Miasta Oświęcim, Miasta Pabianice oraz Miasta Zduńska Wola, działającym na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, póz. 855 z późn. zm.).

§ 2.
Terenem działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 

§ 3.
Siedzibą Związku jest Miasto Zduńska Wola.

§ 4.
Czas trwania Związku jest nieograniczony.

§ 5.
Związek posługuje się pieczęcią podłużną o treści:

Związek Gmin Związanych z Życiem św. Maksymiliana Marii Kolbe 98-220 Zduńska Wola ul. Stefana Złotnickiego 12?.

ROZDZIAŁ 2

CELE I ZADANIA ZWIĄZKU

§ 6.
Związek jest powołany w celu podejmowania wspólnych przedsięwzięć promujących członków Związku poprzez upowszechnianie miejsc związanych z życiem i kultem osoby św. Maksymiliana M. Kolbe.

§ 7.
Cele Związku, o których mowa w § 6, realizowane będą poprzez:

Związek na realizację celów i zadań statutowych może pozyskiwać środki zewnętrzne oraz prowadzić działalność gospodarczą.

Współpracę z instytucjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie popularyzacji wartości symbolizowanych przez św. Maksymiliana M. Kolbe na tle działalności i funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego; popularyzację miejsc o walorach turystyczno-pielgrzymkowych związanych z życiem św. Maksymiliana M. Kolbe w kierunku zinstytucjonalizowania rozpoznawalności członków Związku w kraju i zagranicą; podejmowanie i wspieranie przedsięwzięć gospodarczych, kulturowych oraz całego potencjału członków Związku; organizowanie imprez, koncertów, wystaw itp.; wspieranie działalności naukowej związanej z osobą św. Maksymiliana M. Kolbego miejscami, w których przebywał; prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej; upowszechnianie kultury i dziedzictwa kulturowego związanego ze św. Maksymilianem M. Kolbe.

Związek na realizację celów i zadań statutowych może pozyskiwać środki zewnętrzne oraz prowadzić działalność gospodarczą.

ROZDZIAŁ 3

CZŁONKOWIE ZWIĄZKU ORAZ ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 8.
Do Związku, oprócz gmin założycieli, mogą przystępować inne jednostki samorządu terytorialnego, które akceptują cele utworzenia Związku oraz formy ich realizacji.

Wniosek o przyjęcie do Związku powinien zawierać uchwałę właściwej rady jednostki samorządu terytorialnego o przystąpieniu do Związku oraz o przyjęciu Statutu Związku.

Uchwałę w sprawie przyjęcia do Związku podejmuje Zebranie Delegatów Członków Związku.

§ 9.
Członkom Związku przysługuje:
- prawo do udziału w Zebraniu Delegatów Członków Związku z głosem stanowiącym, z zastrzeżeniem § 17;
czynne i bierne prawo wyborcze do organów Związku;
- prawo do zgłaszania wniosków we wszystkich sprawach dotyczących celów i zadań Związku oraz do przedkładania projektów uchwał pod obrady Zebrania Delegatów Członków Związku;
- prawo do korzystania z obiektów i urządzeń będących w dyspozycji Związku na zasadach określonych przez Zarząd.

§ 10.
Członkowie Związku zobowiązani są do:
- działania zgodnego z przepisami Statutu;
- aktywnego udziału w pracach jego organów,
- płacenia składek członkowskich w wysokości ustalonej na Zebraniu Delegatów Członków Związku,

- proporcjonalnie do liczby ludności na terenie jednostki samorządu terytorialnego - Członka Związku.

§11.
Członkostwo w Związku ustaje wskutek:
- wystąpienia ze Związku;
- wykreślenia członka ze Związku.

§ 12.
W razie ustania członkostwa Członek Związku zobowiązany jest, w terminie ustalonym przez Zarząd Związku, do uregulowania wszystkich zobowiązań w stosunku do Związku.

W razie ustania członkostwa składki członkowskie przepadają na korzyść Związku.

§ 13.
Wystąpienie ze Związku stwierdza się w terminie sześciu miesięcy od dnia przekazania uchwały rady jednostki samorządu terytorialnego w sprawie wystąpienia ze Związku.

Wystąpienie ze Związku potwierdza Zarząd Związku w drodze uchwały.

§ 14.
Wykreślenie Członka ze Związku może nastąpić w przypadku, gdy:
przez okres dłuższy niż jeden rok nie utrzymuje więzi ze Związkiem; w poważny sposób naruszy dobre imię Związku.

§ 15.
Uchwałę o wykreśleniu Członka ze Związku podejmuje Zebranie Delegatów Członków Związku.

ROZDZIAŁ 4

ORGANY ZWIĄZKU

§ 16.
Organami Związku są:
- Zebranie Delegatów Członków Związku;
- Zarząd Związku;
- Komisja Rewizyjna.

§ 17.
Najwyższym organem Związku jest Zebranie Delegatów Członków Związku zwane dalej Zebraniem.

Na Zebraniu Członka Związku reprezentują delegaci:
- wójt (burmistrz, prezydent miasta, przewodniczący zarządu j.s.t.) lub upoważniona przez niego osoba;
- radny wybrany przez właściwą radę;
- osoba wskazana przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta, przewodniczącego zarządu j.s.t).

Każdemu delegatowi biorącemu udział w Zebraniu przysługuje l głos.

Osoba upoważniona przez wójta do uczestnictwa w Zebraniu, o której mowa w ust. 2 pkt l, posiada wyłącznie czynne prawo wyborcze.

§ 18.
W skład Zarządu Związku wchodzą: Przewodniczący, który kieruje pracami Zarządu, od l do 3 Zastępców Przewodniczącego, Skarbnik oraz do 3 członków. Liczbę Zastępców Przewodniczącego oraz członków Zarządu ustala Zebranie.

Przewodniczącego Zarządu Związku, spośród delegatów Członków Założycieli Związku, wybiera Zebranie w odrębnym, tajnym głosowaniu bezwzględną większością głosów. Zastępców Przewodniczącego, spośród delegatów Członków Założycieli Związku, wybiera zebranie w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów. Członków Zarządu, spośród delegatów Członków Związku, wybiera Zebranie w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.

Zarząd Związku lub poszczególnych jego członków odwołuje Zebranie w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów na wniosek Przewodniczącego Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub 1/3 delegatów Członków Związku.

§ 19.
Komisję Rewizyjną w składzie co najmniej 3 osób wybiera Zebranie.

Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona przewodniczącego.

Komisję Rewizyjną lub poszczególnych jej członków odwołuje Zebranie w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów.

Nie można łączyć funkcji członka Komisji Rewizyjnej z funkcją członka Zarządu.

§ 20.
Kadencja organów Związku upływa wraz z upływem kadencji rad jednostek samorządu terytorialnego, z zastrzeżeniem ust. 3

Członkowie organów Związku przestają pełnić swoje funkcje w Związku wraz z zaprzestaniem pełnienia funkcji w jednostce samorządu terytorialnego stanowiącej podstawę do reprezentowania Członka Związku w Zebraniu.

Po upływie kadencji ustępujący Zarząd Związku pełni swoje funkcje do czasu wyboru nowego Zarządu Związku.

§ 21.
Zwyczajne Zebranie zwołuje Zarząd Związku. Odbywa się ono przynajmniej raz w roku w terminie do dnia 30 czerwca.

Nadzwyczajne Zebranie może być zwołane przez Zarząd Związku w każdym terminie.

Zarząd Związku zwołuje Nadzwyczajne Zebranie:
- na pisemne żądanie 1/3 delegatów Członków Związku;
- na pisemne żądanie Komisji Rewizyjnej;
- gdy liczba członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej zmniejszy się o ponad połowę w stosunku do ogólnej liczby członków w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających.

Nadzwyczajne Zebranie zwołuje Zarząd w terminie jednego miesiąca od daty otrzymania żądania, o którym mowa w ust. 3 pkt l i 2, lub stwierdzenia obniżenia liczebności organów, o których mowa w ust. 3 pkt 3.

W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 4, Nadzwyczajne Zebranie zwołuje Komisja Rewizyjna w ciągu jednego miesiąca od dnia, w którym stwierdzono fakt niedotrzymania terminu przez Zarząd.

W przypadku, gdy w Zebraniu zwołanym w sposób określony w ust. l lub 2 bierze udział mniej niż połowa delegatów Członków Związku, Zebranie odbywa się w drugim terminie.

W drugim terminie Zebranie może podejmować uchwały niezależnie od liczby obecnych delegatów Członków Związku. Drugi termin Zebrania można wyznaczyć na ten sam dzień co pierwszy, ale nie wcześniej niż po upływie l godziny.

Pierwsze Zebranie zwołuje komitet założycielski, natomiast pierwsze Zebranie nowej kadencji zwołuje dotychczasowy Zarząd. W przypadku niezwołania przez Zarząd Zebrania nowej kadencji w terminie sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia wyników wyborów do rad jednostek samorządu terytorialnego, Zebranie nowej kadencji zwołuje Prezydent Miasta Zduńska Wola.

§ 22.
O czasie, miejscu i porządku obrad Zebrania delegaci Członków Związku powinni być powiadomieni pisemnie na co najmniej 14 dni przed terminem obrad.

Projekt porządku obrad Zebrania przygotowuje Zarząd.

Delegat Członka Związku może na ręce Przewodniczącego Zarządu Związku, co najmniej 7 dni przez jego terminem, złożyć wiążący wniosek o rozszerzenie porządku obrad.

Wniosek, o którym mowa w ust. 3, podlega przekazaniu do wiadomości delegatów Członków Związku co najmniej na 3 dni przed terminem obrad.

Rozszerzenie porządku obrad jest możliwe do momentu zamknięcia obrad za zgodą bezwzględnej większości delegatów Członków Związku biorących udział w Zebraniu.

§ 23.
Zebranie podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów delegatów Członków Związku biorących udział w Zebraniu, o ile Statut nie stanowi inaczej.

§ 24.
Obrady Zebrania prowadzi Przewodniczący Zarządu Związku, a podczas jego nieobecności wybrany w głosowaniu delegat Członka Związku.

§ 25.
Do wyłącznych kompetencji Zebrania należy:
- uchwalanie Statutu Związku, regulaminu obrad Zebrania oraz regulaminów głosowania;
- uchwalanie rocznych planów finansowych oraz rocznych i wieloletnich programów działalności Związku;
- uchwalanie wysokości i terminów płatności składek członkowskich;
- przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz głosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu z tytułu działalności finansowej za ostatni rok kalendarzowy w terminie do dnia 30 czerwca roku następnego;
- ustalanie zasad zwrotu kosztów podróży dla członków Zarządu;
- rozpatrywanie skarg i zażaleń członków Związku dotyczących działalności Związku lub jego organów;
- ustalanie zasad funkcjonowania Biura Związku.

§ 26.
Przewodniczący Zarządu Związku reprezentuje Związek na zewnątrz oraz kieruje pracami Zarządu.

§ 27.
Zarząd podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jego członków.

§ 28.
Zarząd organizuje i zapewnia realizację celów i zadań Związku poprzez:
- wykonywanie uchwał Zebrania;
- przygotowywanie projektów dokumentów programowych Związku;
- opracowywanie rocznych planów dochodów i wydatków Związku;
- przygotowywanie projektów porządków obrad Zebrania;
- opracowywanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu oraz z działalności finansowej w terminie do dnia 30 kwietnia roku następnego;
- podejmowanie uchwał w sprawie utraty członkostwa Związku;
- wydawanie oświadczeń woli w sprawie przyjmowania darowizn i zapisów;
- gospodarowanie majątkiem Związku;
- określanie sposobu zbierania składek członkowskich;
- organizację Biura Związku.

§ 29.
Posiedzenia Zarządu zwołuje Przewodniczący co najmniej raz na kwartał. Podczas nieobecności Przewodniczącego lub niemożności sprawowania przez niego funkcji posiedzenie Zarządu zwołuje najstarszy wiekiem Zastępca Przewodniczącego. Posiedzenie Zarządu bez formalnego zwołania może podejmować uchwały, o ile w posiedzeniu biorą udział wszyscy członkowie Zarządu i nikt z członków Zarządu nie wniesie sprzeciwu co do trybu jego zwołania.

O terminie posiedzenia Zarządu Przewodniczący informuje Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

§ 30.
Przewodniczący Zarządu kieruje działalnością Biura Związku.

§ 31.
Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
kontrola działalności Zarządu, zwłaszcza pod względem celowości gospodarowania w zakresie działalności finansowej Zarządu, jak również zgodności realizowanych zadań z uchwałami Zebrania i z postanowieniami Statutu;
kontrola sprawozdań finansowych oraz formułowanie wniosków w sprawach absolutorium dla Zarządu.

Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków.

Zebranie może uchwalić regulamin pracy Komisji Rewizyjnej.

ROZDZIAŁ 5

MAJĄTEK ZWIĄZKU

§ 32.
Majątek Związku stanowią nieruchomości, ruchomości, prawa i fundusze.

Dochody Związku stanowią między innymi:
- składki członkowskie;
- darowizny;
- spadki i zapisy;
- dotacje;
- wpływy z majątku Związku;
- wpływy z ofiarności publicznej, w tym zbiórek publicznych.

§ 33.
Podstawą działalności finansowej Związku jest plan finansowy obejmujący przewidywane dochody oraz wydatki w danym roku kalendarzowym. Plan finansowy uchwala Zebranie na wniosek Zarządu.

Zarząd może upoważnić pracownika Biura Związku do dysponowania funduszami Związku do określonej wysokości w zakresie bieżącego funkcjonowania Biura.

Z rocznych nadwyżek dochodów nad wydatkami tworzony jest fundusz statutowy. Roczne nadwyżki wydatków nad dochodami z działalności Związku zmniejszają fundusz statutowy. Zwiększenie i zmniejszenie funduszu statutowego następuje corocznie po zatwierdzeniu sprawozdań finansowych i uchwaleniu planu finansowego.

ROZDZIAŁ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE I PRZEJŚCIOWE

§ 34.
Likwidacja Związku wymaga uchwały Zebrania podjętej bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy delegatów Członków Związku.

Likwidatorem Związku jest Przewodniczący Zarządu lub osoba wybrana przez Zarząd.

§ 35.
Po rozliczeniu wierzytelności i długów Związku, majątek Związku ulega podziałowi pomiędzy wszystkich członków, proporcjonalnie do sumy składek członkowskich wniesionych przez każdego Członka Związku przez okres funkcjonowania Związku nie dłuższy niż 5 lat.

Uchwała Zebrania w sprawie likwidacji Związku określa sposób dokonania rozliczeń wierzytelności i długów Związku.

§ 36.
W sprawach nieuregulowanych przepisami Statutu zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, póz. 855 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 z późn. zm.).